9. Admin Tool

Chức năng Admin Tool cung cấp cho bạn các tùy chọn liên quan tới việc update các dịch vụ bạn đang cài đặt trên VPS.

Để sử dụng tính năng này trên MENU chính bạn lựa chọn số (9) để chuyển tới chức năng Admin Tool

Với chức năng Admin Tool chúng ta sẽ có 7 tùy chọn đó là:

  1. Cập nhật phpMyAdmin

  2. Cập nhật phpSysInfo

  3. Cập nhật Opcache Panel

  4. Cập nhật Memcached Admin

  5. Cập nhật Redis Admin

  6. Đổi mật khẩu Admin Tool

  7. Đổi port Admin Tool

Với từng các chức năng sẽ có những dẫn cụ thể khi bạn lựa chọn.

Last updated