Version 1.0.3.3 (July 29, 2020)

  • Thay đổi cấu trúc Server Block giúp dễ dàng trong việc config Load Balancing và cấu hình thêm server Fake CDN sau này.

  • Thêm thông báo lệnh mở Menu khi login SSH

  • Thêm chọn 0 để thoát Remote List

  • Sửa lỗi cấu hình plugins Seo và plugins Cache cho WordPress– Sửa lỗi Detect IPv6 trên VPS Vultr

Last updated