Version 1.0.3.6 (Aug 06, 2020)

  • Thêm Rewrite config trong trường hợp chỉnh sửa vhost sai và cần rewrite về mặc định

  • Thêm Let’s Encrypt Wildcard

  • Thêm tối ưu hình ảnh wordpress

  • Fixed các lỗi đã được người dùng report

Last updated