Version 1.0.3.9 (Aug 11, 2020)

  • Sửa lỗi check sai trạng thái Nginx, MariaDB, PHP trên GG Cloud centOS 7

  • Thêm cache của Laravel vào blacklist của Opcache

Last updated