Version 1.0.3.2 (July 28, 2020)

  • Thêm hiển thị Opcache status

  • Thêm chmod file và thư mục về mặc định (File: 0644, Thư mục: 0755) khi sử dụng Phân quyền

  • Sửa lỗi Chọn Remote Menu Backup GG Drive-

  • Sửa lỗi thiếu file config Nginx wp-rocket

Last updated