Version 1.0.4 (Aug 11, 2020)

  • Thêm lựa chọn backup theo tên miền khi tạo cronjob backup lên Google Drive

  • Sửa lỗi mất port sau khi update v1.0.3.9

Last updated