Version v1.0.5.6 (Dec 27, 2020)

  • Sửa lỗi restore database

  • Sửa lỗi trạng thái Mariadb trên centOS 8

  • Set charset UTF8 khi tạo database

  • Sửa lỗi thiếu file server.crt

  • Sửa một số lỗi nhỏ khác

  • Sửa lỗi vhost cakePHP

Last updated