Version 1.0.3.8 (Aug 9, 2020)

  • Thêm Menu Parked/Alias domain (menu 1 – 6,7)

  • Thêm Menu thay đổi phiên bản PHP cho từng website (Menu 1 – 8)

  • Thêm Menu thay đổi IP VPS (Menu 10 – 10)

  • Sửa lỗi Let’s Encrypt Wildcard (Menu 2 – 1 – 2,3)

  • Sửa một số lỗi người dùng report

Last updated