Version v1.0.5.2 (Dec 4, 2020)

  • Thêm chức năng bật tắt PHP open_basedir (Menu 4 - 2 - 10)

  • Thay đổi cơ chế auto backup Google Drive cho phù hợp hơn với các VPS có dung lượng thấp.

Last updated