Version 1.0.1 (July 27, 2020)

  • Thêm Menu cập nhật lại cấu hình các thông số của SCRIPT trong trường hợp bạn nâng cấp cấu hình VPS

Last updated