Version 1.0.4.3 (Aug 18, 2020)

  • Added: Lựa chọn Nodejs khi thêm tên miền

  • Change: Kiểm tra Nginx Vhost trước khi restart tránh Nginx bị stop khi config sai

  • Change: Giới hạn độ dài user 10 ký tự tránh lỗi username quá dài dẫn đến không tạo được Linux user.

Last updated