Version v0.1.1 ( Feb 6, 2021 )

  • Added: Cấu hình SSL trả phí

  • Sửa lỗi menu quản lý Database

  • Thêm menu cài đặt Antivirus Software (ClamAV, ImunifyAV) (Menu 13 - 6)

  • Added: Kiểm tra cấu hình SSL trước khi ký Let's Encrypt

Last updated