3. Quản lý Cache

Tính năng quản lý Cache giúp bạn bật tắt Memcached, Redis nhanh chóng để phục vụ cho các ứng dụng. Mặc định HOSTVN sẽ tắt để tiết kiệm ram cho VPS. Để sử dụng chức năng Quản lý Cache bạn làm như sau. ở giao diện MENU chính, bạn chọn số (3)

1.Memcached

Để dùng chức năng Memcached, trên màn hình bạn chọn số (1)

Ở đây sẽ có 2 tùy chọn cho bạn:

  1. Mở Memcached

  2. Tắt Memcached

Bạn muốn tắt hay mở thì chỉ việc lựa chọn số tương ứng với chức năng trên màn hình.

2. Redis

Với chức năng Redis cache cũng tương tự như Memcached, sẽ có 2 tùy chọn cho bạn đó là:

  1. Bật Redis Cache

  2. Tắt Redis Cache

3. Xóa Cache

Đối với chức năng này, khi bạn đã cài 1 trong 2 loại cache trên, mà muốn xóa cache đi thì lựa chọn chức năng này, đây là chức năng xóa cache trên VPS chứ không phải là gỡ bỏ cache nhé, nếu muốn gỡ bỏ cache thì hãy dùng chức năng Tắt hoặc Bật đối với từng loại cache.

Last updated