Version 1.0 (July 26, 2020)

  • Fix 1 số lỗi nhỏ được report từ người dùng

Last updated