Version 1.0.4.7 (Oct 2, 2020)

  • Sửa lỗi backup Google Drive

  • Sửa lỗi không login được phpMyAdmin sau khi update

  • Sửa lỗi WP-Cron

  • Sửa lỗi auto backup lên Google Drive khi chọn backup theo từng website (Chỉ backup được 1 site dù chọn nhiều site)

Last updated