Version 1.0.4.8 (Oct 8, 2020)

  • Cập nhật ACME (Cài đặt Let's Enscrypt)

  • Sửa lỗi Restore GG Drive

  • Sửa một số lỗi do người dùng report

Last updated