6. Phân quyền Chown/Chmod

Chức năng này cho phép bạn phân quyền own và chmod cho các thư mục các file đúng với quyền của nó. để sử dụng chức năng này, bạn làm như sau, ở giao diện MENU chính bạn lựa chọn số (6)

Sau khi lựa chọn trên màn hình sẽ hiện ra các chức năng chính của chức năng Phân quyền Chown/Chmod gồm có các tính năng:

  1. Phân quyền website

  2. Phân quyền toàn bộ website

Last updated