10. Quản lý VPS

Chức năng quản lý VPS gồm các 8 tùy chọn bao gồm:

  1. Trạng thái webserver

  2. Thông tin VPS

  3. Thông tin khác

  4. Xem các tiến trình trên VPS

  5. Kiểm tra dung lượng VPS

  6. Thay đổi thông tin SSH

  7. Cập nhật VPS

  8. Cập nhật HOSTVN Script

Để sử dụng chức năng này, từ MENU chính bạn số (10), khi đó màn hình chức năng Quản lý VPS sẽ hiện ra.

Last updated