Version 1.0.4.5 (Sept 2, 2020)

  • Thêm chức năng di chuyển dữ liệu giữa 2 VPS cài HOSTVN Scripts Menu 10 – 10 (Lưu ý: 2 VPS phải được cài đặt giống nhau)

  • Thêm: Đã tạo được SSL LE cho Subdomain

  • Sửa lỗi không add được subdmain khi có dấu

  • Sửa lỗi xóa Cronjob backup GG Drive (Bạn nào đang bị lỗi cronjob backup GG Drive thì xóa cronjob và tạo lại)

Last updated