Version v1.0.5.4 (Dec 18, 2020)

  • Thay đổi Auto Backup lên Google Drive (Sửa lỗi trữ không lưu theo ngày)

  • Sửa Vhost cho NodeJS

  • Thêm SSL Section vào vhost mặc định khi sử dụng NodeJS

Last updated