Version 1.0.4.9 (Oct 18, 2020)

  • Cập nhật phpMyadmin 5.0.3 (Với phiên bản php 7. Sử dụng menu 9 - 1 nếu muốn nâng cấp phpMyadmin)

  • Sửa lỗi không xoá được redirect admin

  • Sửa lỗi khi thay đổi IP VPS

  • Sửa một vài lỗi khác do người dùng report

Last updated