Version 1.0.4.6 (Sept 29, 2020)

  • Sửa lỗi thay đổi thông tin Database của website

  • Sửa lỗi change port SSH

  • Thay đổi cấu hình bảo mật cho WordPress

  • Maintain code

Last updated